Salus

Menu

Tresć

Szkody wyrządzane z udziałem pojazdów komunikacyjnych należą do najczęściej występujących
i powodujących najdotkliwsze obrażenia. Bardzo często skutkiem wypadku jest śmierć poszkodowanego. Ze zdarzeń tych wynika szereg uprawnień dla poszkodowanego, jego rodziny
i najbliższych. Przepisy prawa przewidują z tego tytułu szereg świadczeń, z których do najważniejszych należą: zadośćuczynienie, odszkodowanie za szkodę, renta. Kwoty zadośćuczynień, jak również skapitalizowanych rent mogą sięgać setek tysięcy złotych.

Stopka